Drama Series Production

Never Too Late

Genre: Contemporary Urban Drama
Director(s): Ding Pei(丁培)
Major Cast Members: Wang Ziwen(王子文), Deng Jie(邓婕),Bai Jingting(白敬亭)

You Are Desire

Genre: Youth Growth Drama
Director(s): Deng Ke(邓珂)
Major Cast Members: Zhuang Dafei(庄达菲),Zhou Yiran(周翊然)

In The Name Of The Brother

Genre: Original Spy Drama

Director(s): Zhang Li(张黎)

Scriptwriter(s):Wang Xiaoqiang(王小枪),Liu Tianzhuang(刘天壮),Liu Jinfei(刘劲飞)

Major Cast Members: Qin Hao(秦昊), Yang Mi(杨幂)