In The Name Of The Brother

Description:

Genre: Original Spy Drama

Director(s): Zhang Li(张黎)

Scriptwriter(s):Wang Xiaoqiang(王小枪),Liu Tianzhuang(刘天壮),Liu Jinfei(刘劲飞)

Major Cast Members: Qin Hao(秦昊), Yang Mi(杨幂)